Privacy Policy

Beachvolleybalwinkel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beachvolleybalwinkel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Beachvolleybalwinkel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Beachvolleybalwinkel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinde;

-          Communicatie over de bestelling;

-          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De overeengekomen opdracht/bestelling;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beachvolleybalwinkel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          (Zakelijk) E-mailadres;

-          Adres, woonplaats;

Uw persoonsgegevens worden door Beachvolleybalwinkel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-          Het verzorgen van de omgeving van de (financiële) administratie; Reeleezee

-          Het versturen van onze bestellingen; PostNL

-          Het versturen van onze bestellingen, rechtstreeks door de leverancier; Eilers Handel Nederland BV, Gidion BV, Megaform AG

-          Het beheer van onze webwinkel; Interactivated BV

-          Betalingsmogelijkheden (o.a. iDEAL); Paypal en Sisow BV

-          Hosting van onze webwinkel; iXLwebhosting BV

-          Hosting van onze mail; Flexwebhosting BV

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Beachvolleybalwinkel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die namens Beachvolleybalwinkel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Sportal
Stavangerweg 21-24
9723 JC Groningen
info@beachvolleybalwinkel.nl 

Cookies

Beachvolleybalwinkel maakt net als 99% van alle websites gebruik van cookies. Deze site plaatst uitsluitend cookies die voor het gebruik van de webwinkelfunctionaliteiten (zoals de winkelwagen) en cookies van Google Analytics (alleen voor het verbeteren van onze website). Wij gebruiken geen cookies voor zogenaamde 'remarketing' praktijken (het laten zien van banners op andere websites). Ook maken wij expres geen gebruik van 'social' cookies van derde partijen zoals Facebook.

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over het sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op uw computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privé gegevens van uw computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser. Ook is het via de browser mogelijk om bestaande cookies te verwijderen van uw computer.

Hieronder wordt uiteengezet welke cookies worden gebruikt: 

 1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van deze website. Zo wordt onthouden welke producten u in de winkelwagen heeft tijdens het bestelproces.

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.


2. Cookies voor website-analyse

Wij houden bezoekersstatistieken bij. We maken daarbij gebruik van Google Analytics. Deze dienst houdt bij welke pagina's onze bezoekers bekijken, waar zij vandaan komen en op klikken. Deze gegevens zijn anoniem en bevatten dan ook geen namen, adressen, telefoonnummers, etcetera.